Helyi adórendelet

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2016.(II.10.) számú önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 17/2015.(XI.28.) számú rendelet módosításáról

egységes szerkezetben

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország alaptörvénye 31. cikk /1/. bekezdés felhatalmazása alapján a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.) 1. § /1/ bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja a 17/2015.(XI.28.) számú, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

1.§

/1/     A rendelet hatálya kiterjed Mezőgyán Község Önkormányzat illetékességi területén ingatlannal, építménnyel, bérleti joggal rendelkező magánszemélyre, jogi személyre, a településen legalább egy vendégéjszakát eltöltő természetes személyre, továbbá állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre, továbbá az önkormányzati adóhatóságra.

/2/     A rendelete hatálya nem terjed ki a törvényben felsorolt kivételekre.

2.§

Magánszemélyek kommunális adója

/1/     Az adó alanya aHatv. 12. §; 18. § és 24. §-ában meghatározott személyek.

/2/     Az adó évi mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakásonként, a nem lakás céljára szolgáló épület és épületrészenként továbbá lakásbérleti jogonként 5.000 Ft.

/3/     Mentesül az adókötelezettség alól azon ingatlan tulajdonosa, amelyen építmény nem található.

/4/     Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az a magánszemély, aki tárgyév január 01-én a 70. életévét betöltötte.

3.§

Idegenforgalmi adó

/1/     Az adó alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.

/2/     Mentes az adófizetési kötelezettség alól a Hatv. 31.§ szerinti személy.

/3/     Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

/4/     Az adó mértéke 300 Ft.

/5/     Az idegenforgalmi adót a szállásadó, a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be az adóalanytól.

/6/     Az /5/ bekezdésben megnevezett adószedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles az adóhatóságnak befizeti, ha annak beszedését elmulasztotta.

4.§

Helyi iparűzési adó

/1/     Adóköteles a községi önkormányzat illetékességi területén végzett állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

/2/     Az adó alanya a vállalkozó.

/3/     Az adóköteles tevékenység a vállalkozónak, e minőségében végzett nyereség, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

/4/     Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel csökkentve a Hatv.-ben meghatározott összegekkel.

/5/     Az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

/6/     Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.000 Ft.

/7/     Mentes a helyi iparűzési adó alól a törvényben meghatározott jogi személyeken kívül az az adóalany, akinek adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.

5.§

/1/     Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos törvényeket kell alkalmazni.

/2/     A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

/3/     2016. január 1-vel hatályát veszti a 24/2013.(XII.3.) kt számú rendelet és a 3/1993.(II.9.) kt. számú rendelet.

Mezőgyán, 2016. 02. 09.

Dani Attila                                                                              Dr. Berke Imre

polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetve:

2016. 02. 10.

Dr. Berke Imre

jegyző