Mezőgyáni Községi Önkormányzat Óvoda - Óvodavezető

A Közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet. Mezőgyáni Községi Óvoda - Óvodavezető (magasabb vezető) beosztáls ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08. 07-töl 2023. 08. 31-ig.-ig szól.

A munkavégzés helye:

 Békés megye, 5732 Mezőgyán, Petőfi Sándor utca 2.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Az óvoda vezetése, az óvoda dokumentumainak naprakészen tartása, pedagógiai feladatok ellátása. A munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása, gazdálkodási és tanügyigazgatási feladatok ellátása az alapító okirat és hatályos jogszabályok szerint.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola, óvodapedagógusi szakképesítés,
 • óvodapedagógus - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat 1
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Közoktatásvezetői szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • Szakmai önéletrajz
 • Intézmény vezetésére vonatkozó program
 • Pályázó   nyilatkozata, hogy személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatának tárgyalását nyílt  vagy zárt ülésen kéri
 • Pályázó nyilatkozata, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 A beosztás legkorábban 2018. augusztus 7. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dani Attila polgármester nyújt, a 66/495-100 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mezőgyán Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5732 Mezőgyán,  Árpád utca 37. ). Kérjük  a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/193/2018,  valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Dani Attila, Békés megye, 5732 Mezőgyán, Árpád utca 37..

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  Mezőgyán Község Önkormányzat hirdetőtábláján - 2018. március 2.
 • www.mezogyan.hu - 2018. március 2.